Nuva johtosääntö

RAAHEN NUORISOVALTUUSTON JOHTOSÄÄNTÖ 25.08.2011

Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut:
1. Luku – Yleiset määräykset
2. Luku – Nuorisovaltuuston valitseminen
3. Luku – Nuorisovaltuuston järjestäytyminen
4. Luku – Kokousmenettely
5. Luku – Tehtävät, toimenkuvat ja toimielimet

1 §Yleiset määräykset

Johtosäännön soveltaminen
Johtosäännössä määrätään Raahen nuorisovaltuuston, myöhemmin tässä johtosäännössä nuorisovaltuustona mainitun foorumin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä valitsemistavasta. Säännössä määrätään myös nuorisovaltuuston jäsenten, toimihenkilöiden ja toimielinten tehtävistä, toimenkuvista, oikeuksista ja velvollisuuksista.

Sääntöjen muuttaminen
Nuorisovaltuusto voi muuttaa näitä sääntöjä, mikäli 2/3 päätösvaltaisessa kokouksessa koolla olevista nuorisovaltuutetuista niin päättää.

2 §Nuorisovaltuuston valitseminen

Nuorisovaltuuston kokoonpano
Nuorisovaltuustoon kuuluu 20 henkilöä, jotka valitaan jäljempänä ilmoitetulla vaalitavalla.

Nuorisovaltuuston vaalit
Istuva nuorisovaltuusto asettaa vähintään kahta kuukautta vaaleja ennen vaalitoimikunnan, jonka tehtävänä on järjestää nuorisovaltuustovaalit. Vaalitoimikunnan tulee huolehtia, että vaaleissa noudatetaan Suomen lakeja, vaalisalaisuutta ja hyvää vaalitapaa. Nuorisovaltuustovaalit toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä tai muulla vaalisalaisuuden säilyttävällä tavalla. Ehdokkaat voivat muodostaa haluamansalaisia vaaliliittoja tekemällä siitä ilmoituksen vaalitoimikunnalle tai sen nimeämälle taholle vaalitoimikunnan antaman määräajan puitteissa, kuitenkin vähintään kolme viikkoa ennen vaaleja. Vaalitoimikunnan tulee huolehtia, että vaalikelpoiset ja äänioikeutetut nuoret saavat tietää vaalikelpoisuudestaan ja äänestysoikeudestaan. Nuorisovaalit järjestetään marraskuun 15. päivän ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana kalenterivuosittain. Varsinaisia vaalipäiviä voi olla yksi tai kaksi. Vaaleissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa (D’hont). Vaalipiirinä toimii Raahen kaupunki.

Vaalikelpoisuus
Nuorisovaltuustovaaleissa vaalikelpoisia ovat vaalivuonna 14-25 vuotta täyttävät, Raahessa asuvat tai Raahessa kirjoilla olevat nuoret. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat vaalivuonna 13-25 vuotta täyttävät, Raahessa asuvat tai Raahessa kirjoilla olevat nuoret. Ehdolle asettumisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus vaalitoimikunnalle tai sen nimeämälle taholle vaalitoimikunnan antaman määräajan puitteissa.

Nuorisovaltuutettujen toimikausi
Nuorisovaltuutetut valitaan joka vuosi kahden vuoden toimikaudeksi, siten, että 10 parillisena vuonna valittua ovat erovuorossa parillisena vaalivuotena ja 10 parittomana vuonna valittua ovat erovuorossa parittomana vaalivuotena. Nuorisovaltuutetuilla ei ole kausirajoitusta. Nuorisovaltuutettu, joka ei ole erovuorossa, ei voi asettua ehdolle nuorisovaltuustovaaleissa.

Nuorisovaltuuston toimikausi
Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi vuosi. Se alkaa nuorisovaltuustovaaleja seuraavasta järjestäytymiskokouksesta ja päättyy seuraavaa seuraavan vuoden alussa järjestettävään järjestäytymiskokoukseen. Järjestäytymiskokousten välillä pidettävissä vaaleissa valitaan uudet nuorisovaltuutetut erovuorossa olevien tilalle. Näissä säännöissä nuorisovaltuuston toimikaudesta voidaan käyttää nimitystä valtuustokausi. Kaikkien nuorisovaltuuston toimihenkilöiden kausi on valtuustokausi, ellei säännöissä toisin ilmoiteta.

3 §Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Järjestäytymiskokouksen koollekutsu
Uusi nuorisovaltuusto täytyy kutsua järjestäytymiskokoukseen tammikuun kolmen ensimmäisen viikon aikana. Järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle edellisen kauden nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Uuden puheenjohtajan valinta
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja valitaan valtuustokaudeksi järjestäytymiskokouksessa. Valintaa ennen kokouksen puheenjohtajana toimii edellisen valtuustokauden puheenjohtaja.

Muiden toimihenkilöiden valinta
Nuorisovaltuusto valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan vaikuttamisesta, viestinnästä ja toiminnasta vastaavat varapuheenjohtajat, pääsihteerin, suunnittelusihteerin, taloussihteerin ja tiedotussihteerin.

Nuorisovaltuuston hallitus
Nuorisovaltuustolla on hallitus, jota kutsutaan nimellä työvaliokunta. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajisto ja sihteeristö, yhteensä kahdeksan henkilöä.
Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Työvaliokunta vastaa nuorisovaltuuston toiminnan ohjaamisesta ja taloudenpidosta valitulla rahastonhoitamistavalla. Työvaliokunta valmistelee esityksiä valtuuston päätöksentekoa varten ja ohjaa nuorisovaltuuston nimittämien toimikuntien työtä.

4 §Kokousmenettely

Yleiskokous
Nuorisovaltuuston ylin päättävä elin on nuorisovaltuuston yleiskokous.

Kokousaika ja –paikka
Nuorisovaltuusto tai puheenjohtaja päättää yleiskokouksen ajan ja paikan. Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti kerran neljässä viikossa.

Kokouksen päätösvaltaisuus
Yleiskokous on päätösvaltainen, kun järjestäytymiskokouksessa on paikalla vähintään 2/3 ja muissa kokouksissa vähintään 1/3 jäsenistä.

Kokouksen koollekutsuminen
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan järjestysluvun mukainen varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus. Nuorisovaltuuston kokouskutsu on lähetettävä kokousedustajille neljää päivää ennen kokousta postitse tai muulla valtuuston hyväksymällä tavalla edustajan kirjallisen ilmoituksen mukaan.

Kokouksen pitäminen
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei kokous toisin päätä. Toimielin voi
päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kokouksen johtaminen
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.

Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja tovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

Esittely
Kokousten esitykset valmistelee työvaliokunta. Kokouksiin laaditaan esitys- tai asialista. Kokouksessa esillä olevat asiat esittelee pääsääntöisesti puheenjohtaja, jollei jonkun asian osalta toisin päätetä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin kokous on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus.
Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei kokous toisin päätä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen, toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty.

Jatkokokous
Jos kaikkia kokousasioita ei ole saatu kokouksessa käsitellyksi, osa asioista voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa erillistä kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin toimitettava tieto jatkokokouksesta.

Läsnäolo nuorisovaltuuston kokouksissa
Nuorisovaltuuston yleiskokoukset ovat yleisölle avoimia. Nuorisovaltuuston asettamien toimielinten, kuten työvaliokunnan ja työryhmien kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus nuorisovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Nuorisovaltuuston jäsenen eroaminen
Eroa anotaan kirjallisesti nuorisovaltuustolta. Poisjääneen paikalle siirtyy samalta ehdokaslistalta tai vaaliliitosta eniten ääniä suhteellisessa vaalissa saanut varavaltuutettu. Mikäli samalta listalta ei ole varavaltuutettuja, jää paikka avoimeksi seuraaviin vaaleihin asti.

Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pääsihteeri. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pääsihteeri. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Nuorisovaltuuston kokousten pöytäkirjaan merkitään:
1. Järjestäytymistietoina
– toimielimen nimi
– kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka
– läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä
– kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Asian käsittelytietoina
– asiaotsikko
– selostus asiasta
– päätösehdotus
– esteellisyys
– tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu
– äänestykset; äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos
– vaalit; vaalitapa ja vaalin tulos
– päätöksen toteaminen
– eriävä mielipide

3. Laillisuustietoina
– puheenjohtajan allekirjoitus
– pöytäkirjaa pitäneen pääsihteerin varmennus
– merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta
– merkintä nähtävänäpidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Postitukset ja muut juoksevat asiat
Postitukset ja muut juoksevat asiat hoitaa nuorisovaltuuston toimeksiannosta Raahen kaupungin keskushallinto.

5 §Tehtävät, toimenkuvat ja toimielimet

Tehtävät
Nuorisovaltuuston tehtävänä on:

 • kaikin puolin edistää ja kehittää nuorison asemaa Raahen kaupungissa
 • tuoda nuorison mielipiteet julki lautakunnissa sekä julkisessa sanassa
 • olla luomassa raahelaisnuorille mahdollisuuksia virikkeelliseen toimintaan
 • luoda nuorten näkökulma kaupungin päätöksiin
 • edistää nuorten ja kaupungin välistä yhteistyötä
 • valvoa nuorten asemaa ja etuja Raahen kaupungissa
 • monipuolistaa kaupungin nuorille tarjoamia palveluja
 • pitää yhteyttä kaupungin nuoriin sekä nuorisotoimijoihin
 • valmistella esityksiä ja aloitteita kaupungin luottamuselimille ja muille tahoille
 • valvoa esitystensä ja aloitteidensa toimeenpanoa
 • pyrkiä lisäämään nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan
 • pitää yhteyttä muihin nuorisovaltuustoihin maassa

Nuorisovaltuutetun tehtävänä on:

 • pitää yhteyttä nuorisovaltuustoon kuulumattomiin nuoriin sekä raportoida muille
  nuorisovaltuutetuille tekemisistään.
  toimia työvoimana nuorisovaltuuston järjestämissä tilaisuuksissa, jolloin työt tulee
  jakaa tasapuolisesti.
  ilmoittaa pääsihteerille viimeistään kokouspäivää edeltävänä päivänä, mikäli ei ole
  tulossa kokoukseen. On muistettava, että kokouksiin osallistuminen on jokaisen
  nuorisovaltuutetun velvollisuus.
  hoitaa ottamansa tehtävä kunnialla loppuun tai annettava se jollekin muulle.
  käyttäytyä joka tilanteessa tilanteeseen sopivalla tavalla ja muistaa
  asiallinen linja.

Työryhmät ja koollekutsujat
Nuorisovaltuusto jakautuu työryhmiin, jotka kokoontuvat tarvittaessa valmistelemaan toimialueeseensa kuuluvia asioita ja esityksiä. Työryhmän toimintaa johtaa työryhmän koollekutsuja. Työryhmä on toimivaltainen, mikäli se on nuorisovaltuuston yleiskokouksen tai työvaliokunnan nimeämä. Puheenjohtaja voi tarvittaessa asettaa komiteoita hoitamaan pieniä, kiireellisiä asioita. Työryhmä tekee itse tarvittaessa omat pelisääntönsä niin, että ne ovat nuorisovaltuuston johtosäännön mukaisia. Työryhmä kokoontuu yleiskokousten välillä suunnitellen ja valmistellen sille määrättyjä
tehtäviä. Lopullinen päätösvalta on yleiskokouksella, joka tarvittaessa vahvistaa / hylkää työryhmän tekemän esityksen. Työryhmä raportoi toiminnastaan muulle nuorisovaltuustolle ja erityisesti sen jäsenenä olevalle puheenjohtajiston jäsenelle. Työryhmän toiminta ei saa olla ristiriidassa yleiskokouksessa päätettyjen asioiden kanssa.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus jokaisen työryhmän kokouksissa.

Työryhmän koollekutsuja:

 • organisoi työryhmän toimintaa
 • hoitaa työryhmän sisäisen tiedottamisen
 • tiedottaa työryhmän toiminnasta muille valtuutetuille
 • on ensisijaisesti vastuussa toimistaan sille varapuheenjohtajalle, jonka toimialaan
 • työryhmän tehtävä kuuluu.

Nuorisokahvila Cupin ohjausryhmä
Tässä johtosäännössä määrätään myös nuorisokahvila Cupin ohjausryhmän valintatavasta. Nuorisokahvila Cuppi on Raahen nuorisovaltuuston osallisuushankkeena toteutettu nuorisokahvila Raahen keskustassa. Nuorisokahvila Cuppia hallinnoi Raahen kaupungin nuorisolautakunta. Nuorisovaltuuston nimeämän ohjausryhmän roolina on huolehtia nuorisokahvilan operatiivisen toiminnan suunnittelusta ja käytännön toteuttamisesta. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu myös tarvittavien rahoituskanavien etsiminen ja osallistuminen budjetointiin. Ohjausryhmä myös omalta osaltaan osallistuu nuorisokahvilan hallinnointiin ja toiminnan hallinnolliseen suunnitteluun. Ohjausryhmän tehtävänä on myös varmistaa kaupungin päätöksentekoelimissä nuorisokahvila Cupin toiminnan jatkuminen. Ohjausryhmän velvollisuutena on raportoida toimintaansa nuorisovaltuustolle vuosittaisen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen avulla, sekä edustuksellisesti nuorisovaltuuston yleiskokouksissa. Työtään ohjausryhmä tekee yhteistyössä Raahen kaupungin nimeämän toimen- tai viranhaltijan kanssa.

Pääsääntö on se, että nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous nimeää ohjausryhmän vuodeksi kerrallaan. Ohjausryhmässä on noin 15 jäsentä. Ohjausryhmän jäsenten ei tarvitse olla välttämättä nuorisovaltuuston jäseniä. Ohjausryhmän toimikausi on sama, kuin nuorisovaltuuston toimikausi. Ohjausryhmää johtaa puheenjohtaja, jonka nuorisovaltuusto on ohjausryhmälle nimittänyt. Ohjausryhmä voi valita keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarpeelliseksi katsomiaan toimihenkilöitä, kuten sihteerin ja varapuheenjohtajan. Mikäli ohjausryhmä valitsee toimihenkilöitään ohjausryhmän kokoonpanon ulkopuolelta, ovat nämä toimihenkilöt kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeutettuja. Äänioikeus on ainoastaan nuorisovaltuuston ohjausryhmään nimeämillä henkilöillä.

Ohjausryhmän työskentelyä ohjaa nuorisovaltuuston sille hyväksymä johtosääntö

Toimihenkilöt ja niiden tehtävät

Puheenjohtaja

 • toimii nuorisovaltuuston ja sen työvaliokunnan puheenjohtajana
 • valvoo nuorisovaltuuston toiminnan laillisuutta ja tasapuolisuutta
 • vastaa nuorisovaltuuston hallinnosta ja organisoi valtuuston toimintaa
 • jakaa tehtävät ellei nuorisovaltuusto toisin päätä ja valvoo niiden toimeenpanoa
 • edustaa nuorisovaltuustoa eri tilaisuuksissa, valitsemiensa henkilöiden kanssa
 • omaa, ne velvollisuudet ja oikeudet, jotka valtuuston säännöt ja Suomen laki hänelle antavat
 • on ensisijaisesti vastuussa toimistaan nuorisovaltuustolle
 • on oikeutettu niihin eri korvauksiin, joista
 • kulloinenkin nuorisovaltuusto päättää
 • voi tehdä taloudellisia päätöksiä viiteensataan (500) euroon asti
 • henkilökohtaisella vastuulla nuorisovaltuuston määrärahojen puitteissa

Varapuheenjohtajat

 • hoitavat puheenjohtajan tehtäviä, varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt
 • ovat yhteydessä työryhmien koollekutsujiin
 • ovat ensisijaisesti vastuussa toimistaan nuorisovaltuustolle

Vaikuttamisesta vastaava varapuheenjohtaja (1. vpj)

vastaa nuorisovaltuuston vaikuttamispuolesta

 • vastaa lautakuntatyöskentelyn toimivuudesta, sekä vaikuttaa erilaisissa työryhmissä
 • voi tehdä taloudellisia päätöksiä sataan (100) euroon asti henkilökohtaisella vastuulla
 • nuorisovaltuuston määrärahojen puitteissa

Viestinnästä vastaava varapuheenjohtaja (2. vpj)

 • vastaa sekä sisäisestä että ulkoisesta tiedottamisesta
  vastaa nettisivujen uudistamisesta ja päivittämisestä
  voi tehdä taloudellisia päätöksiä sataan (100) euroon asti henkilökohtaisella vastuulla
  nuorisovaltuuston määrärahojen puitteissa

Toiminnasta vastaava varapuheenjohtaja (3. vpj)

 • vastaa nuorisovaltuuston toiminnallisesta puolesta
  voi tehdä taloudellisia päätöksiä sataan (100) euroon asti henkilökohtaisella vastuulla
  nuorisovaltuuston määrärahojen puitteissa

Pääsihteeri

 • hoitaa kokouskutsujen lähettämisen nuorisovaltuutetuille
 • laatii pöytäkirjat ja lähettää ne eteenpäin
 • vastaa kokouksen käytännön järjestelyistä
 • laatii kokousten esityslistat
 • hoitaa valtuuston kirjeenvaihtoa
 • vastaa nuorisovaltuuston asiakirjojen arkistoinnista
 • on ensisijaisesti vastuussa toimistaan puheenjohtajalle

Tiedotussihteeri

 • Avustaa viestinnästä vastaavaa varapuheenjohtajaa.
 • Toimii viestintään ja tiedotukseen liittyvien asioiden parissa.

Taloussihteeri

 • Vastaa rahastonhoitajaa.
 • Välittää nuorisovaltuuston maksumääräykset niistä vastaavalle kaupungin työntekijälle
 • Nuorisovaltuustosta vastaava kaupungin työntekijä välittää taloussihteerille
 • nuorisovaltuuston laskut joka tarkistaa niiden oikeellisuuden.

Suunnittelusihteeri

 • Avustaa toiminnasta vastaavaa varapuheenjohtajaa.
 • Toimii toiminnasta vastaavan työryhmän ja tehtävien parissa.

Sihteerit ovat vastuussa toiminnastaan puheenjohtajalle.

Puheenjohtajisto
Puheenjohtajisto muodostuu puheenjohtajasta ja kolmesta varapuheenjohtajasta, joiden tehtävät on määritelty aiemmin. Puheenjohtajisto on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolme (3) puheenjohtajiston jäsentä. Puheenjohtajisto jakaa keskenään työryhmäjäsenyytensä niin, että jokaiseen työryhmään tulee puheenjohtajiston edustus. Puheenjohtajiston päätökset eivät saa olla ristiriidassa yleiskokousten aikaisempien päätösten kanssa ja puheenjohtajistoa sitoo jääviysperiaate. Puheenjohtajiston tehtävänä on myös ideoida nuorisovaltuuston tulevaisuutta ottaen huomioon myös muiden nuorisovaltuutettujen toiveet ja ehdotukset.

Työvaliokunta

 • koostuu puheenjohtajistosta ja sihteereistä
 • laatii kokousten esitys- tai asialistat
 • käy läpi lautakuntien esityslistat yhdessä lautakunnan edustajan tai hänen varahenkilönsä kanssa
 • vastaa päätösten toimeenpanosta
 • voi pitää kokouksensa myös puhelinkokouksena
 • tekee tarvittavat päätökset, mikäli nuorisovaltuusto on estynyt
 • voi tehdä taloudellisia päätöksiä nuorisovaltuuston määrärahojen puitteissa nuorisovaltuuston etua ajaen ilman yleiskokouksen päätöstä.